Reklamácie

Záručná doba

Pre kupujúceho je záručná lehota 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím doručeného tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku v záručnej dobe začne záruka plynúť znovu od prevzatia nového produktu.

Uplatnenie reklamácie

Za všetkých okolností sa snažíme vychádzať spotrebiteľovi v ústrety. V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu, má právo na reklamáciu. Zašlite reklamovaný tovar (ak je možné vrátane kópie dodacieho listu, prípadne aj sprievodného dopisu) so stručným popisom vady na našu adresu:

Aboutbag
č.p. 147
51236 Horní Branná
Česká republika
Tel: +420728070033

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené k vykonávaniu opravy (záručné servisy). O prijatí reklamovaného tovaru bude spotrebiteľ informovaný e-mailom.

Rozsah záruky

Záruka se nevzťahuje na opotrebované veci spôsobené jej obvyklým užívaním. U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a návod na obsluhu produktu (ak je priložený) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Na vady spôsobené nesprávnym použitím výrobku, v rozpore s návodom na použitie sa záruka nevzťahuje.

Riešenie reklamácie uplatnenej spotrebiteľom

Ak sa jedná o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka iba súčasti produktu, výmenu tejto súčasti. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny produktu alebo od zmluvy odstúpiť. Ak sa jedná o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby produkt mohol byť riadne užívaný ako produkt bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu aj v prípade vady odstrániteľnej, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje prípad, ak sa rovnaká vada prejaví tretíkrát. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady a nepožaduje sa výmena produktu, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny produktu, prípadne môže od zmluvy odstúpiť.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30-tich dní od jej uplatnenia. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu produktu za ten istý nový produkt alebo môže od zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou produktu a odstúpením od zmluvy náleží spotrebiteľovi.